پلان سالنهای نمایشگاه

توجه : درصورت تغییر توسط واحد فنی شرکت سهامی نمایشگاه ها نقشه فوق تغییر می نماید.
  پلان سالن 7
  پلان سالن 27
  فضاي خارجي